Jak ubezpieczyciele powinni wypłacać odszkodowanie?

Ubea.pl: Konsument musi dostać odszkodowanie z VAT

 

Eksperci porównywarki Ubea.pl przypominają, że w przypadku konsumentów, ubezpieczyciele mają obowiązek wliczenia podatku VAT do wypłacanego odszkodowania.

 

Zasada pełnej kompensacji szkody (art. 363 kodeksu cywilnego) to jedna z głównych reguł, które określają sposób działania ubezpieczeń (w tym również obowiązkowego OC dla kierowców). Właśnie z konieczności pełnego skompensowania szkody wynika obowiązek wliczenia podatku VAT do odszkodowania przekazywanego osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumentowi). Taka osoba niezależnie od wybranego wariantu likwidacji szkody (faktura/kosztorys) poniesie koszt związany z podatkiem od towarów i usług (VAT-em). – Gdyby ubezpieczyciel w ramach przekazywanego świadczenia nie uwzględnił VAT-u, to mielibyśmy do czynienia z wkładem finansowym poszkodowanego i brakiem pełnej likwidacji szkody – zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

Taką wykładnię przepisów przedstawił Sąd Najwyższy (SN). Jeżeli chodzi o podatek VAT przy metodzie kosztorysowej, to SN w uchwale z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06), stwierdził: „Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Z kolei konsument wnioskujący o wypłacenie podatku VAT z faktury wystawionej przez warsztat może powołać się na uchwałę SN z dnia 22 kwietnia 1997 r. (sygn. akt III CZP 14/1997): „odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy”. Eksperci porównywarki zwracają uwagę, iż wg w/w uchwał SN ubezpieczyciel może odmówić wypłaty VAT-u razem z odszkodowaniem tylko wtedy, gdy poszkodowany ma prawo do rozliczenia wspomnianego podatku (tzn. pomniejszenia VAT-u należnego o VAT naliczony). A osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli konsumenci, nie mają takiej możliwości.

Eksperci Ubea.pl przypominają, że ubezpieczyciel nie powinien uzależniać prawa konsumentów do otrzymania VAT-u od przekazania oryginału faktury. Taka praktyka wcześniej budziła sprzeciw m.in. ze strony ówczesnego Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Finansowego). – Zakład ubezpieczeń domagający się pozostawienia faktury VAT w jego dokumentacji powinien sporządzić kopię tego dokumentu z ewentualnym potwierdzeniem za zgodność – mówi Paweł Kuczyński.

Źródło: ubea.pl

14 lutego, 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *