Ubezpieczenia rolne

Budynki

  • Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2 trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. Ubezpieczeniem należy objąć wszystkie budynki spełniające powyższe kryterium znajdujące się w gospodarstwie rolnym. Ponadto, ubezpieczeniem mogą zostać objęte obiekty budowlane nie spełniające definicji budynku typu szopa, wiata.
  • Przez budynek należy rozumieć wszelkie elementy o charakterze konstrukcyjnym (ściany, stropy, schody, dach itp.) oraz instalacje i urządzenia techniczne (jak np. instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, sieć energetyczna, telekomunikacyjna, anteny).
  • Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z chwilą pokrycia dachem.

 

OC Rolnika

Obowiązek ubezpieczenia OC rolników dotyczy rolników czyli osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne. Każdy ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC rolników.

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób pracujących w gospodarstwie rolnym rolnika za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Ubezpieczenie OC rolników obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

 

Zamów kontakt: kontakt@egidaubezpieczenia.eu