Ubezpieczenia transportowe

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)?

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu, jeżeli zgodnie z ustaleniami kontraktowymi ze swoim dostawcą lub odbiorcą ponosi on ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia podczas transportu.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności – wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu.

Transport własny jest to przewóz ubezpieczonego mienia za pomocą:

  • o środków transportu należących do ubezpieczającego;
  • o środków transportu użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej, w tym umowy najmu oraz leasingu;
  • o środków transportu należących do pracowników ubezpieczającego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy przewidzianej w kodeksie pracy.

 

Transport obcy to transport ubezpieczonego mienia powierzonego do przewozu przewoźnikowi na podstawie listu przewozowego.

Ubezpieczenie cargo obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody w transportowanym ładunku powstałe z tytułu wszystkich ryzyk i chroni interesy właściciela ładunku, natomiast ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego chroni interesy przewoźnika w stosunku do zleceniodawcy usługi przewozu i ubezpiecza tylko te szkody, do których ma zastosowanie odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę w myśl polskich przepisów prawa (transport krajowy) lub Konwencji CMR (transport międzynarodowy) w stosunku do właściciela ładunku.

Chcesz wiedzieć więcej – zamów kontakt: kontakt@egidaubezpieczenia.eu